ชื่อ

อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

เกิด

6 พฤษภาคม 2484 ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

  เริ่มรับราชการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มกราคม 2516
 
การศึกษา
-ปริญญาเอก Ph.D. Southeast Asian History, Cornell University , Ithaca , New York , (2515)
-ปริญญาโท M.A. Diplomacy and World Affairs, Occidental College, Los Angeles (2510)
-ปริญญาตร (การทูต) เกียรตินิยมดี (รางวัลภูมิพล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2503-2506)
-มัธยมศึกษา (ม.4-ม.8 วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
-ประถมและมัธยมศึกษา (ป.1-ม.3 2491-2497)
-โรงเรียนเฉลิมวิทยา สมุทรปราการ
-โรงเรียนนารีวุฒิวิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี
-โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี
 
การทำงาน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ด้านวิชาการและอื่นๆ  
-อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ (2516-ปัจจุบัน)
-ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ (2534-ปัจจุบัน)
-เลขานุการก่อตั้งกองทุนธรรมศาสตร์ 50 ปี (2527)
-ประธานคณะกรรมการก่อตั้งกองทุนศิลปะศาสตร์ 30 ปี (2535)
-บรรณาธิการ วารสารธรรมศาสตร์ (2524-2526)

ด้านบริหาร
-คณบดีคณะศิลปศาสตร์ (2534-2537)
-รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2529-2531) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (เปิดศูนย์รังสิตและโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ)
-รองอธิการบดี (ฝ่ายธรรมศาสตร์ 50 ปี) และกรรมการสภามหาวิทยาลัย (2526-2529) สมัยศาสตราจารย์คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
-รองอธิการบดีฝ่ายวิชาพื้นฐาน (2518-2519) สมัยอธิการบดีศาสตราจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
-รองผู้อำนวยการและกรรมการสถาบันไทยคดีศึกษา (2525-2528) สมัยศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก เป็นผู้อำนวยการ
-หัวหน้าสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (2524-2526)
-กรรมการสภามหาวิทยาลัย ปริเภทตัวแทนอาจารย์ (2534)

-อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537-2538)

นอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-บรรณาธิการ Southeast Asian Bulletin Network
ร่วมกับ Kyoto University Center for Southeast Asian Studies (2535-2537)
-อนุกรรมการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทย สำนักนายกรัฐมนตรี (2537)
-กรรมการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ข้าว จังหวัดสุพรรณบุรี (2533)
-กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2521-ปัจจุบัน)
-บรรณาธิการ จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2517-2518)
-อนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่มติและหลักการของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (2516-2517)
-กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์ (2516-2518)

การสอน
ภายในมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
- มธ.111 อารยธรรมไทย
- ป. 211 ประวัติศาสตร์ไทย
- ป.212 ประวัติศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจไทยร่วมสมัย
- ป.231 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ
- ป.232 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่
- ป.371 ปรัชญาและระเบียบวิธีวิจัยประวัติศาสตร์
- ป.372 ประวัติศาสตร์นิพนธ์
- ป.511 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทย
- ป.516 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว
- วิชา Block 1 INFORMATION SKILL คณะแพทย์ศาสตร์ มธ.
ระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตร
- ป.611 สัมมนาประวัติศาสตร์ไทยขั้นสูง
- ป.617 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์เชิงวิเคราะห์
- ผู้บรรยายพิเศษโครงการMiniMBA.ExMBA และ MIM คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.
- ผู้บรรยายพิเศษโครงการ EPA คณะรัฐศาสตร์ มธ.
- ผู้บรรยายโครงการอบรมมัคคุเทศก์ คณะศิลปะสาสตร์ มธ.

ภายนอกมหาวิทยาลัย
ในประเทศ
- ผู้บรรยายพิเศษคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้บรรยายพิเศษคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ผู้บรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลโครงการ International Student Degree Program
- กรรมการวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตทางประวัติศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ต่างประเทศ
- นักวิจัยประจำ Center For Southeast Studies, Kyoto University (2520- 2521)
- ผู้บรรยายวิชา Southeast Asian History, University of California Berkley, Santa Cruz ตลอดปีการศึกษา (2521-2522) ในฐานะ Visiting Fellow ของมูลนิธิฟูลไบรท์
- ผู้ควบคุมวิชา Thailand Seminar, Southeast Asia Program,Cornell University หนึ่งภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง (2528)ในฐานะ Visiting Fellow ของ มูลนิธิฟูลไบรท์
ทุนการศึกษาและเกียรติคุณ

- รางวัลทุนภูมิพล (2506)
- ทุนมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
- รางวัลศรีบูรพา (2552)
- ปาฐกถาป๋วย อึ๊งอากรณ์ ครั้งที่ 11 (2552)
- ศึกษาต่อปริญญาโทและเอกในสหรัฐอเมริกา (2508-2513)
- ทุน London-Cornell Program เพื่อวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (2513- 2515)
-โล่เกียรติคุณของคณะรัฐศาสตร์และสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์
ในฐานะศิษย์รัฐศาสตร์ดีเด่นด้านงานบริหารและวิชารการ พ.ศ. 2530
- โล่เกียรติคุณของสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะกรรมการกีฬาที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2530-2531

ประวัติ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เพิ่มเติม