กำหนดการ "ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ"
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

08.30 น. ลงทะเบียน

09.30 น. กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 น. ปาฐกถา เรื่อง "เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

11.00 น. ปาฐกถา เรื่อง "ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ

12.00 น. พักกลางวัน

13.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “ สิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน ‘ หลังทักษิณ’ ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

14.00 น. ปาฐกถา เรื่อง "ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน" โดย รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

15.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “ มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

16.00 น. จบรายการชุมนุมปาฐกถา