คำให้การของนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ในคดีต้องหาว่ากระทำผิดฐานหมิ่นประมาท

ระหว่าง ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี กับ ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์

Charnvit’s Testimony on Morakot VS Nongyao

7 กุมภาพันธ์ 2550

ณ สถานีตำรวจนครบาล บางเขน กทม.

 

(1)                       ข้าพเจ้านายชาญวิทย์ เกษตรศิริ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 57/169 ปิ่นเกล้าคอนโด ตลิ่งชัน กทม. 10170 ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

(2)                       ข้าพเจ้าจบการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (มธ.) เมื่อปี พ.ศ. 2506 และจบปริญญาเอก Ph.D. ด้านวิชาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ เมื่อปี พ.ศ. 2515 เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ มธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2516-2544 เคยดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2526-2531 (สมัย ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรีเป็นอธิการบดี) ข้าพเจ้ายังเคยเป็นคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2534-2537 และเป็นอธิการบดี มธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2537-2538

(3)                       ข้าพเจ้ามีผลงานทางวิชาการเช่น The Rise of Ayudhya ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดเมื่อปี พ.ศ. 2519 และในภาษาไทยเช่น “อยุธยา ประวัติศาสตร์และการเมือง” พิมพ์ครั้งที่ 4/2548 กับ “ประวัติศาสตร์การเมืองไทย 2475-2500” พิมพ์ครั้งที่ 4/2549 ฯลฯ

(4)                       ข้าพเจ้าเกี่ยวพันกับผู้ต้องหา คือ ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ในฐานะอาจารย์กับศิษย์เมื่อสมัยที่เธอเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2532 และเป็นผู้นำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทของเธอเรื่อง “ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526” มาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือในโอกาสของการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ศ. ดร. ปรีดี พนมยงค์ ซึ่งมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 361/2540 สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2540 โดยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแบ่งเป็นภาครัฐและภาคเอกชน

(5)                       หนังสือ “ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526” ดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เสร็จเรียบร้อยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 โดยแบ่งเป็น ส่วนที่หนึ่งจำนวน 1,500 เล่มโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก “สำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ” (สวช.) เพื่อเผยแพร่แจกจ่ายสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาและสื่อมวลชน อีกส่วนหนึ่งจำนวน 2.000 เล่มโดยใช้งบประมาณของโครงการจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ และเผยแพร่โดยขายปลีกทั่วไปในราคาเล่มละ 250 บาท

(6)                       การจัดพิมพ์ในส่วนที่หนึ่ง 1,500 เล่มนั้น ทำขึ้นในนามของ “คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ” ของคณะกรรมการจัดงานฉลอง 100 ปีฯ โดยมีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 47/2542 ลงนามโดย ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2542 แต่งตั้งนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็นประธานอนุกรรมการ

(7)                       เหตุผลที่นำวิทยานิพนธ์ดังกล่าวมาจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือ ก็เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปีชาตกาลของ ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ในปี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้เพราะงานดังกล่าวของ ดร. มรกตมีลักษณะเป็นวิชาการอย่างสูง มีการค้นคว้าวิจัยด้วยระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ. ดร. สุวดี ธนประสิทธิ์พัฒนา ศ. ดร. ปิยะนาถ บุนนาค ศ. ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ และ อ.    ฉลอง สุนทราวาณิชย์

(8)                       ผลงานดังกล่าวของ ดร. มรกต มุ่งเสนอให้เราได้เรียนรู้ชีวิตและผลงานของ ฯพณฯ ปรีดี ให้เกิดความเข้าใจว่า “ท่านได้ทำอะไร และไม่ได้ทำอะไร” ทั้ง “สำเร็จและล้มเหลว” ในแง่ของมนุษย์ปุถุชน และที่สำคัญก็คือ ดร. มรกตได้เสนอว่า “สิ่งที่เรียกว่าประวัติศาสตร์นั้น เป็นเรื่องของ “ข้อเท็จจริงบริสุทธิ์” หรือว่า “ถูกสร้าง ต่อเติม เสริมแต่ง” ขึ้นมาได้อย่างไร

(9)                       ดังนั้นผลงานของ ดร. มรกต ก็ทำให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ของ ฯพณฯ ปรีดี ว่าได้เปลี่ยนแปลงมาอย่างไร นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ที่ท่านเป็นสามัญชนนักประชาธิปไตย แต่แล้วเมื่อเกิดรัฐประหาร 2490 ท่านได้ถูกสร้างภาพลักษณ์ให้กลายเป็น “ปิศาจการเมือง” (ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตของรัชกาลที่ 8 และถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์) แต่ในระยะต่อมาก่อนและหลังการถึงแก่กรรมของท่านในปี พ.ศ. 2526 ภาพลักษณ์ของท่านก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง สร้างให้เปี่ยมด้วยคุณธรรม และคุณูปการต่อชาติและราษฎรไทย จนได้รับการยกย่องเป็นบุคคลระดับชาติและนานาชาติโดยองค์การยูเนสโก

(10)                    ผลงานและข้อความในหนังสือดังกล่าวของ ดร. มรกต เป็นการเสนอข้อเท็จจริง แสดงความเห็นติชม และเป็นไปตาม “เนื้อผ้า” ที่ได้มาจากข้อมูลลายลักษณ์อักษรนสพ. คำสัมภาษณ์ของยุคสมัยนั้นเมื่อ พ.ศ. 2526 เมื่อฯพณฯ ปรีดีถึงแก่กรรม ข้อมูลดังกล่าวมีที่มาและแหล่งอ้างอิงชัดเจน ข้าพเจ้าเชื่อว่า ดร. มรกต หาได้มีเจตนาที่จะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือสร้างความเกลียดชังให้กับ ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี มธ. ในสมัยนั้นแต่ประการใดไม่ และการที่ข้าพเจ้าดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวก็เป็นไปตามหน้าที่ในฐานะที่ได้รับแต่งตั้งโดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 47/2542 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 25 42 เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ” ดังกล่าวข้างต้นในข้อ (6) และในฐานะเป็นประธานโครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ในสมัยนั้นด้วย การจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวก็เพื่อเผยแพร่งานทางวิชาการในวาระอันควร ซึ่งเป็นปกติวิสัยที่ข้าพเจ้าในฐานะนักวิชาการพึงกระทำ ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่มีเจตนาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือทำให้ ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

คำให้การของนายชาญวิทย์ เกษตรศิริ ในคดีหมิ่นประมาทระหว่าง

ศ. คุณหญิงนงเยาว์ และ ดร. มรกต

 

Dear Friends:

 

This is to inform you that on Wed. 7 of February

I went, as a witness, to testify at the Bangkhen Police Station.   

The testimony took two long hours from 18.30 to 20.30.

The police were nice and friendly.

Pls see the attached for my written testimony.

 

My guess is that the whole process will take some more months. 

By June it should be going from the Police

to the Office of the Attorney General.

The case may end there, if not, it will go to the Court.

 

As you can see it will be time consuming and costly.

This is why History Academic Freedom Fund

is being set up to help Morakot.

Pls help.

 

Best regards.

Charnvit

 

PS: There will be a panel discuss on the Nongyao vs Morakot

at Kasetsart U., Feb 14

and at Prasarnmit Feb 21. See below for details.

 

ขอเชิญร่วมฟังและแสดงความเห็น

กลุ่มเสรีภาพทางวิชาการ

(เพื่อสนับสนุน อ.มรกต เจวจินดา – หนังสือ/วิทยานิพนธ์ “ภาพลักษณ์ปรีดีฯ”

ต่อสู้คดีถูกฟ้องว่าหมิ่นประมาทโดย ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี มธ.)

ประวัติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 2

หัวข้อ: “ปัญหาภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับ ภาพลักษณ์การเมืองไทย”

วิทยากร: ดร. โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ ม.เกษตร, ดร. สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ จุฬา, อ. ตามไท  ดิลกวิทยารัตน์นักศึกษา ป.เอก  ออสเตรเลีย, ผศ. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์              ม. รังสิต, ดร. ภมรี สุรเกียรติ ม. เกษตร

วัน-เวลา: พุธที่ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-16.00

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสังคมศาสตร์ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 0-2561-3484 ต่อ 3

ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน

************

 

ประวัติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 3

หัวข้อ: “การเขียนงานวิจัย คุณอาจมีภัยได้ :

ปัญหาเสรีภาพทางวิชาการ กับหนังสือภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย”

วิทยากร:  ดร. พรรณี  บัวเล็ก ม. เกริก, ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ มธ., ดร. กิตติศักดิ์  ปรกติ มธ.

ผศ. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ม. รังสิต, อ. ณัฐพร  ไทยจงรัก มศว. ประสานมิตร,

วัน-เวลา: พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ เวลา 13.30-16.00

สถานที่: ห้อง 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

จัดโดย: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรโทร. 0-2649-5160

ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน