ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ Charnvit Kasetsiri, Ph.D.

ประธานที่ปรึกษา
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 10200 สยามประเทศไทย

Senior Adviser and Lecturer
Southeast Asian Studies Program
Thammasat University Bangkok 10200, Siam (not Thailand)

เลขานุการ
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
413/38 ถนนอรุณอมรินทร์
บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

Secretary
The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project 413/38 Arun-Amarin Rd.,Bangkok 10700, Siam 

Tel:662-424-5768, 662-433-8713
Fax. 662-433-8713
Handphone: 089-476-0505

e-mail: charnvitkasetsiri@yahoo.com 
h-pages: http://www.textbooksproject.com  
http://www.tu.ac.th/org/arts/seas