เค้าโครงการบรรยาย

วิชา ป. 224 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงศตวรรษที่ 19

HS. 224 History of Southeast Asia to the Nineteenth Century

เทอมหนึ่ง ปีการศึกษา 2550/2007

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ศุกร์ 14.00 – 17.00 น.  ห้อง ศศ. 301

  

คำบรรยายวิชา

  

วิชานี้ศึกษาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ เรื่องราวของการก่อตัวของสังคมในสมัย เริ่มแรก การเข้า มาและอิทธิพลจีนและอินเดีย การก่อตั้งและพัฒนาการตลอดจนปัญหาของ อาณาจักรต่างๆ อิทธิพลจากภายนอก ศาสนาอิสลาม การเข้ามาของชาติตะวันตกลัทธิอาณานิคม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงและปัญหาภายใน ของภูมิภาคนี้ และจบลงด้วยการขึ้นมามีอำนาจสูงสุด ของลัทธิ อาณานิคมจักรวรรดินิยมของชาติยุโรปตะวันตก

01 มิย.                   แนวคิด “เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภาคพื้นทวีป/คาบสมุทร (ชาญวิทย์)

08 มิย.                   นศ. เข้าร่วมการสัมมนาและทำรายงาน 1-2 หน้ากระดาษพิมพ์ “มอญเขมรศึกษา” (5 คะแนน)

15 มิย.                   สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของสุวรรณภูมิ-อุษาคเนย์ (ปรานี วงษ์เทศ)

 22 มิย.                  ชวาและบาหลี–พุทธมหายานและฮินดู (ชาญวิทย์)

29 มิย.                   มอญ–ทวารวดี (ภูธร ภูมะธน)

 06 กรกฏ             พม่า–พุกาม (ธีรภาพ โลหิตกุล และสมฤทธิ์ ลือชัย)

 13 กรกฏ             ขอม–เขมร (กรุงยโสธรปุระ: นครวัด–นครธม, ชาญวิทย์ และอัครพงษ์ ค่ำคูณ)

  

หมายเหตุ

สอบกลางเทอม 15-22 กรกฏ 30 คะแนน

23 กรกฏ ถึง 26 สิงหา ไม่มีการเรียนการสอน “กีฬามหาวิทยาลัยโลก”

27 สิงหา ถึง 21 ตุลา เปิดเรียนใหม่

 10-11-12-13 สิงหา ออกภาคสนาม 3 ประเทศ อู่อารยธรรมขอม / เขมร แขวงจำปาสัก (ลาว) เขตพระวิหาร (กัมพูชา) และอีสานใต้ (สยามประเทศไทย) 25 คะแนน

ครึ่งหลัง

31 สิงหา              สเปนาภิวัตน์ ‘Hispanization’ (อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ) คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความประกอบการบรรยาย

07 กันยา               ลัทธิอาณานิคม/อาณานิคมาภิวัตน์ Colonialism and European Colonization/Portuguese/Dutch (ชาญวิทย์)

14 กันยา               ย้ายห้องเรียนไปวังท่าพระ ม. ศิลปากร ฟังเรื่อง “แผนที่กับการสร้างชาติในอุษาคเนย์” (ชาญวิทย์)

หมายเหตุ             วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 15-16 กันยา นักศึกษาเข้าร่วมงาน ร่วมรายการปริทัศน์ดนตรีกับ ปวศ. การเมืองสยามประเทศไทย (โปรด clickJ)

21 กันยา               “อิสลามาภิวัตน์” ‘Islamization’ (ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ)

28 กันยา               ย้ายห้องเรียนไปงานโรงแรมพลาซาแอทธินีงาน  “เอเชียตะวันออกยุคใหม่” (ชาญวิทย์)

05 ตุลา                 เวียดนามและ “จีนาภิวัตน์” ‘Sinization’ (อ.พิเชฐ สายพันธ์)

12 ตุลา                 ลัทธิอาณานิคมยุคแรกและยุคหลัง ระหว่างคริสตศักราช 15-19 (ผศ. กาญจนี ละอองศรี)

19 ตุลา                 สรุป ปิดวิชา เนื้อหา การเรียน การสอบ/และข้อสอบ (ชาญวิทย์)

 

  

สอบไล่ 22, 24-31 ตุลา 1-6 พฤศจิ 30 คะแนน

                   

การให้คะแนนทั้งวิชา

ก. สอบกลางภาค                                            25           คะแนน

ข. สอบไล่                                                         30           คะแนน

ค. รายงานบันทึกการเดินทางภาคสนาม      25          คะแนน

  

ง. จิตพิสัย (เรียนและร่วมมือกับหมู่คณะ)    20          คะแนน

 

วิชานี้จะมีการเช็คชื่อเป็นครั้งคราว ไม่อนุญาตให้มีการเซ็นชื่อแทน หรือเซ็นชื่อหากมาสายเกินปกติ หากขาดเกิน 5 ครั้งจะตัดสิทธิสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ อาจถูกริบและตัดคะแนน

  

 หนังสืออ่านประกอบ

  

จะมีการให้รายชื่อหนังสือและบทความสำหรับอ่านในแต่ละหัวข้อเป็นระยะๆ ควบคู่ไปกับการบรรยายและออกภาคสนาม

  

อย่างไรก็ตามสำหรับหนังสือหลักสำหรับใช้อ้างอิงและค้นคว้า ให้ดูจากหนังสือดังต่อไปนี้

  

1. ดี จี อี ฮอลล์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พิมพ์ครั้งที่สาม 2549 เล่ม 1 – 2 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริบรรณาธิการ แปลจาก D.G.E Hall, A History of Southeast Asia) ศ.ฮอลล์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญทางด้าน ปวศ. ของอุษาคเนย์ เป็นบุคคลสำคัญในโลกภาษาอังกฤษ เคยเป็นข้าราชการอาณานิคมในพม่า ต่อมาเป็นอาจารย์ประจำของ School of Oriental and African Studies (SOAS) U. of London หนังสือของท่านเป็นเสมือน “ไบเบิล” ทางปวศ.ฉบับแปลเป็นไทย นักศึกษายืมจากห้องสมุดหรือห้องโครงการฯ หรือซื้อในราคาพิเศษ

  

2. ยอร์ช เซเดย์ ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน 2521 ( ปัญญา บริสุทธิ์ แปลจาก  George Coedes, Les Peuples de la Peninsule Indochinoise)  โครงการเอเชียฯ มธ. จัดพิมพ์ซ้ำ 2547 ศ. เซเดย์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญในโลกของภาษาฝรั่งเศส ที่เคยทำงานที่ “สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ” หรือ Ecole francaise d’Extreme Oreint  ใน Hanoi เมื่อ 100 ปีมาแล้ว หนังสือส่วนนี้เป็นส่วนย่อและส่วนต่อจากงานเล่มสำคัญของท่าน คือ Les Etats hindouises D’Indochine et d’Indochnesie  (แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Indianized States of Southeast Asia : East  - West Center Press, 1967, by Susan Brown Cowing, ed. By Walter F. Vella)

  

3. มิลตัน ออสบอร์น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สังเขปประวัติศาสตร์ (2544 มัทนา เกษกมล และคณะ แปลจาก Milton Osborne, Southeast Asia : An Introductory History 1979) หนังสือเล่มนี้โดยนักวิชาการออสเตรเลียเป็นเรื่อง สมัยใหม่มากกว่าสมัยโบราณ มีลักษณะสังเขปตามชื่อเรื่อง และเป็นแนวคิดมากกว่าข้อมูลพื้นฐานแบบสอง เล่มแรก เหมาะสำหรับอ่านเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น

  

4. เสถียร โกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) แหลมอินโดจีนสมัยโบราณ (พิมพ์ครั้งแรก 2481 พิมพ์ครั้งที่ห้า 2545 โดยโครงการเอเชียฯ มธ.) ถือได้ว่าเป็นงานบุกเบิกของคนไทยในระยะแรก ที่สามารถให้ภาพกว้างๆ รวมๆ เกี่ยวกับดินแดนแถบนี้ในสมัยโบราณ