กองทุนเสรีภาพทางวิชาประวัติศาสตร์

History Academic Freedom Fund

ผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนกองทุนนี้ได้ที่

หมายเลขบัญชี    038-429816-3  ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขาสยามสแควร์

Account number: 038-429816-3

Siam Commercial Bank, Siam Square Branch

Swiftcode:       FICOTHBK

 

เนื่องจากระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย  ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีโดยใช้นามกองทุนเสรีภาพทางวิชาการประวัติศาสตร์ได้ทันที  ทางกลุ่มเสรีภาพทางวิชาการจึงเปิดบัญชีในนามกรรมการ3 ท่านของกลุ่มคือ

1. เรืองวิทย์  ลิ่มปนาท

 อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 จิรกาญจน์  สงวนพวก 

เจ้าหน้าที่วิเทศน์สัมพันธ์  รัฐสภา  (อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

3 นภวรรณ์  มีลักษณะ

เลขานุการสมาคมผู้จัดพิมพ์แห่งประเทศไทย (ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)