Pridi’s Images

เรื่อง หนังสือ “ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ. 2475-2526” และ “ข้อหาหมิ่นประมาทคุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

 

เรียน กัลยาณมิตร

 

(หนึ่ง)               หนังสือ "ภาพลักษณ์ปรีดีฯ" ดังกล่าวนั้น ผม (ในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ของ คณะกรรมการจัดงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษอาวุโส ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ พ.ศ. 2543 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญของไทย ที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และในฐานะประธานคณะกรรมการจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ในขณะนั้น) เป็นผู้นำมาตีพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่เมื่อปี 2543

(สอง)                หนังสือ “ภาพลักษณ์ปรีดีฯ” ดังกล่าวดัดแปลงมาจากผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทดีเด่นของคุณมรกต เจวจินดา ที่เขียนขึ้นเมื่อปี 2536 โดยมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คือ ดร. สุวดี ประสิทธิ์พัฒนา (จุฬา) และมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ คือ. . ปิยนาถ บุนนาค (จุฬา) ดร. สมบัติ จันทรวงศ์ (มธ.) และ อ. ฉลอง สุนทราวาณิชย์ (จุฬา)

(สาม)                 การที่มีข่าวว่า อ. มรกต เจวจินดา ผู้แต่งได้รับหมายตำรวจให้ไปรับฟังข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจบางเขนในวันพุธที่ 27 ธันวาคม เวลา 18.00 น. “ข้อหาหมิ่นประมาทคุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นั้นเป็นข่าวที่น่าเศร้าสำหรับวงการประวัติศาสตร์ และเป็นการคุกคาม “เสรีภาพทางวิชาการ” เป็นอย่างยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

อาจารย์ประวัคิศาสตร์

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์