เค้าโครงการบรรยาย/Outline

วิชา อศ. 210 สุวรรณภูมิและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ

SE. 210 Ancient Southeast Asia and Suvarnabhumi

 

เทอมหนึ่ง ปีการศึกษา 2552/2009

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ บรรยายและประสานงาน charnvitkasetsiri@yahoo.com, charnvitkasetsiri.com

ทุกวันศุกร์14.00–17.00 ห้อง ศศ. 301

คำบรรยายวิชา

ศึกษาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของสุวรรณภูมิ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยโบราณ ก่อนและหลังการรับวัฒนธรรมอินเดียและจีน  ตลอดจนการเข้ามาของศาสนาอิสลามและคริสต์ศาสนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มีการศึกษานอกสถานที่)

 

12 มิย                      แนะนำวิชา แนวคิด “สุวรรณภูมิ-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภาคพื้นทวีปและคาบสมุทร-สังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของอุษาคเนย์ (Animism-วิญญาณนิยม-ลัทธิบูชาบรรพชน)-ภารตภิวัตน์ (Indianization-Hinduse) (ดร.  ชาญวิทย์)

19 มิย.                     สัมมนา “ปัญหาประชาธิปไตยในพม่ากับ ๖๔ ปีอองซานซูจี”                              (มีกิจกรรมพิเศษ หอเล็ก พุธ 24 มิย)

26 มิย.                     ร่วมสัมมนา "กัมพูชาที่ได้เห็นมา: สัมโปร์ไพรกุก-วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล-ปราสาทเขาพระวิหารด้านเขมรต่ำ" (เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 19  กระทรวงวัฒนธรรม ถ.บรมราชชนนี 13.30 ลงทะเบียน (ชมวีซีดีปราสาทเขาพระวิหาร) 14.00 เปิดงาน โดย ศ.เกียรติคณ คุณหญิง ไขศรี  ศรีอรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร 14.15  เสวนา "กัมพูชาที่ได้เห็นมา: สัมโปร์ไพรกุก-วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล-ปราสาทเขาพระวิหารด้านเขมรต่ำ" โดย    ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ ผศ.รุ่งโรจน์    ธรรมรุ่งเรือง อ.อัครพงษ์     ค่ำคูณ, ดร.อุทัย ดุลยเกษม อธิการบดีฯ  ดำเนินรายการ, 16.30 อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์, พิธีกร รศ.สายันต์  ไพรชาญจิตร์ คณบดีฯ)  

03 กค.                     แม่น้ำโขง-ตนเลสาป กับอาณาจักรกัมพูชาโบราณ (ชาญวิทย์ และ อ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ)

04-08 กค.                5D/4N ออกภาคสนาม ณ “เขตพระตะบอง-เสียมเรียบ-อาณาจักรเมืองพระนคร Angkor” อู่อารยธรรมขอม/เขมร/ขะแมร์ กับกระบวนการภารตภิวัตน์ Indianization-Hinduse

10 กค.                     มอญ–ทวารวดี-สุวรรณภูมิ (อ. ภูธร ภูมะธน)

17 กค.                     ชวาและบาหลี–พุทธมหายานและฮินดู-บรมพุทโธ-ปรัมบานัน

24 กค.                     พม่า–พุกาม-สะเทิม-สุวรรณภูมิ

สอบกลางภาค 26 กค. ถึง 02 สค.

07 .                     เวียดนามและ “จีนาภิวัตน์” ‘Sinization’ (อ. พิเชฐ สายพันธ์)

14 สค.                     “อิสลามาภิวัตน์” ‘Islamization’ (อ. แพร ศิริดำเกิงศักดิ์)

21 สค.                     สเปนาภิวัตน์ ‘Hispanization’ และฟิลิปปินส์ (ชาญวิทย์/อ. อัครพงษ์ ค่ำคูณ)

28 สค.                     คาบสมุทรอุษาคเนย์/มะละกา กับอาณานิคมาภิวัตน์/Colonization ของยุโรป

04 กย.                     บรรยาย

11 กย.                     บรรยาย

18 กย.                     บรรยาย

25 กย.                     สรุป

สอบปลายภาค 28 กันยาถึง 13 ตุลา (วันสุดท้ายของภาคหนึ่ง 26 กย.)

 

การให้คะแนนทั้งวิชา

สอบกลางภาค 20 คะแนน - สอบปลายภาค 30 คะแนน - ภาคสนามและรายงาน 30 คะแนน - กิจกรรมและรายงานย่อย 20 คะแนน - รวมทั้งหมด 100 คะแนน

หมายเหต วิชานี้จะมีการเช็คชื่อเป็นครั้งคราว ไม่อนุญาตให้มีการเซ็นชื่อแทน หรือเซ็นชื่อหากมาสายเกินปกติ หากขาดเกิน 5 ครั้งจะตัดสิทธิสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือ อาจถูกริบและตัดคะแนน

 

หนังสืออ่านประกอบ

จะมีการให้รายชื่อหนังสือและบทความสำหรับอ่านในแต่ละหัวข้อเป็นระยะๆ ควบคู่ไปกับการบรรยายและออกภาคสนาม อย่างไรก็ตามสำหรับหนังสือหลักสำหรับใช้อ้างอิงและค้นคว้า ให้ดูจากหนังสือดังต่อไปนี้

1.               ดี จี อี ฮอลล์ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  พิมพ์ครั้งที่สอง 2526 เล่ม 1 – 2 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริบรรณาธิการ แปลจาก D.G.E Hall, A History of Southeast Asia) ศ.ฮอลล์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญทางด้าน ปวศ. ของอุษาคเนย์ เป็นบุคคลสำคัญในโลกภาษาอังกฤษ เคยเป็นข้าราชการอาณานิคมในพม่า ต่อมาเป็นอาจารย์ประจำของ School of Oriental and African Studies (SOAS) U. of London หนังสือของท่านเป็นเสมือน “ไบเบิล” ทางปวศ.ฉบับแปลเป็นไทยนั้น นักศึกษาสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษ หรือยืมจากห้องสมุด หรือจากห้องโครงการฯ หนังสือเล่มนี้ได้รับการตีพิมพ์ใหม่รูปเล่มสวยงามในชื่อ ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อุษาคเนย์ - สุวรรณภูมิ ภาคพิสดาร )

2.               ยอร์ช เซเดย์ ชนชาติต่างๆ ในแหลมอินโดจีน 2521 ( ปัญญา บริสุทธิ์ แปลจาก  George Coedes, Les Peuples de la Peninsule Indochinoise)  โครงการเอเชียฯ มธ. จัดพิมพ์ซ้ำ 2547 ศ. เซเดย์ เป็นผู้บุกเบิกสำคัญในโลกของภาษาฝรั่งเศส ที่เคยทำงานที่ “สำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ” หรือ Ecole francaise d’Extreme Oreint  ใน Hanoi เมื่อ 100 ปีมาแล้ว หนังสือส่วนนี้เป็นส่วนย่อและส่วนต่อจากงานเล่มสำคัญของท่าน คือ Les Etats hindouises D’Indochine et d’Indochnesie  (แปลเป็นภาษาอังกฤษในชื่อ The Indianized States of Southeast Asia : East  - West Center Press, 1967, by Susan Brown Cowing, ed. By Walter F. Vella)

3.               มิลตัน ออสบอร์น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สังเขปประวัติศาสตร์ (2544 มัทนา เกษกมล และคณะ แปลจาก Milton Osborne, Southeast Asia : An Introductory History 1979) หนังสือเล่มนี้โดยนักวิชาการออสเตรเลียเป็นเรื่อง สมัยใหม่มากกว่าสมัยโบราณ

 

หมายเหตุ หนังสือภาษาไทย ที่แต่งโดยนักวิชาการไทย จะมีแจกแยกต่างหาก