เค้าโครงการบรรยาย

SE.อศ. 451 สัมมนาปัญหาเฉพาะเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย)

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550

ห้องบรรยาย ศศ. 201 จันทร์, อังคาร, พุธ 13.00-16.00

ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

charnvitkasetsiri@yahoo.com, http://www.charnvitkasetsiri.com   

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและสัมมนาปัญหาสำคัญๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยเน้นการค้นคว้าด้วยตนเอง และการมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นของนักศึกษา รวมถึงการศึกษาจากการลงภาคสนามในประเทศทั้งสอง

 

ตารางการบรรยายและสัมมนา

จ. 24 มี.ค.               แนะนำรายวิชา และ Introduction to Malaysia and Indonesia (อ.ชาญวิทย์)

อ. 25 มี.ค.              Ethnics and Politics in Malaysia (อ.สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ)

พ. 26 มี.ค.              Ethnics and Politics in Indonesia (อ.อรอนงค์)

จ. 31 มี.ค.               Democratization in Indonesia: From Sukarno to Post Suharto (อ.อรอนงค์)

อ. 1 เม.ย.                Islamization in Malaysia (อ.ชาญวิทย์)

พ. 2 เม.ย.               Mass Media and Popular Cultures in Indonesia and Malaysia (อ.อรอนงค์)

จ. 7 เม.ย.                หยุดชดเชยวันจักรี

อ. 8 เม.ย.                Democratization in Malaysia (อ.สิทธา)

พ. 9 เม.ย.               Islamization in Indonesia (ดร.วิทยา สุจริตธนารักษ์)

พฤ. 10 เม.ย.          ชดเชยวันที่ 7 เม.ย. Indonesia/Malaysia Films (อ.กำจร และ อ.สิทธา)

พ. 16 เม.ย.             หยุดวันสงกรานต์ ไปเรียนชดเชยวันที่ 24 เม.ย. 9.00-12.00

จ. 21 เม.ย.              Tourism in Indonesia (Pak Hamam)

อ. 22 เม.ย.             Tourism in Malaysia (อ.อัครพงษ์)

พ. 23 เม.ย.             Islamization in Thailand (อ.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง)

พฤ. 24 เม.ย.          สรุปประเด็นและ Orientation before field trip to Indonesia and Malaysia

(อ.ชาญวิทย์)

 

ภาคสนาม

วันที่ 24-30 เมษายน 2551 Field Trip to Indonesia and Malaysia (การออกภาคสนาม 24-30 เมษา 7 วัน 6 คืน JAKARTA-YOGYA-BALI-KUALA LUMPUR

ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักศึกษา และจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณจำนวนหนึ่งประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท (ต้นๆ) โดยที่ทางโครงการฯ จะให้เงินสนับสนุนอีกส่วนหนึ่ง

นักศึกษาที่ไม่ไปภาคสนาม สามารถเลือกทำรายงานหัวข้อเฉพาะได้เช่นกัน)

 

การวัดผลการศึกษา

1. สอบกลางภาค                                                  30           คะแนน

2. รายงานสั้น                                                       30          

3. รายงานบันทึกการเดินทางภาคสนาม         30           หรือ

4. รายงานปลายภาคหัวข้อเฉพาะ                    30

5. จิตพิสัย (เรียนและร่วมมือกับหมู่คณะ)    10             

 

หนังสืออ่านประกอบ (บางส่วน)

David T. Hill. The Internet in Indonesia’s New Democracy. London : Routledge, 2005.

Damien Laurence Kingsbury. Power Politic and the Indonesian Military. London and New York: Routledge Curzon, 2003.

Dwight Y. King. Half-heated Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia. Westport, Conn.: Praeger, 2003.

Edward Aspinall. Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. California: Stanford University Press, 2005.

Jemma Purdey, “Problematizing the Place of Victims in Reformasi Indonesia: A Contested Truth about the May 1998 Violence”, Asian Survey, Vol. 42, No. 4, The Legacy of Violence in Indonesia. (Jul.-Aug., 2002), pp. 605-622.

Susan Blackburn. Women and the State in Modern Indonesia. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004.