วิชา อศ.212 พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย

ภาค 2/2552 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์

 

ผู้บรรยาย : ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ,  ผศ. ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์ และคณาจารย์

เวลาเรียน : ศุกร์ 14.00-17.00 น.   ห้อง ศศ. 201

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความคิดความเชื่อและภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมปัจจุบัน โดยเน้นศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมสมัยใหม่ (มีการศึกษานอกสถานที่)

 

หัวข้อการบรรยาย

วัน

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

หมายเหตุ

1 ศ. 30 ต.ค. 52

แนะนำวิชา

ดร.ชาญวิทย์

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความประกอบ

2 ศ. 6 พ.ย. 52

สยามประเทศไทย : ดินแดนและผู้คน

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

3 ศ. 13 พ.ย. 52

ความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และความเป็นอื่น

รศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

 

4 ศ. 20 พ.ย. 52

คนจีนคนลาวคนมอญในไทย

ดร.ชาญวิทย์, อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ, อ.องค์  บรรจุน

 

5 ศ. 27 พ.ย. 52

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

6 ศ. 4 ธ.ค. 52

สื่อกับมวลชน

รศ.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

 

7 ศ. 11 ธ.ค. 52

14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ vcd

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

5%

ศ. 17-24 ธ.ค.

สัปดาห์สอบกลางภาค

 

20%

8 ศ. 25 ธ.ค. 52

รัฐประหารกับประชาธิปไตยไทย

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

 9 ศ. 8 ม.ค. 53

อาคารบ้านเรือน : ภาพสะท้อนสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

ผศ. ชาตรี ประกิตนนทการ

 

10 ศ. 15 ม.ค. 53

การเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญ

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

22-30 ม.ค. 53

ปิดกีฬามหาวิทยาลัย

ทัศนศึกษาเชียงราย-เชียงตุง 4 วัน 4 คืน

(พฤหัส 21 ม.ค.-อาทิตย์ 24 ม.ค.)

คณาจารย์

20%

11 ศ. 5 ก.พ. 53

ทองปาน vcd

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

5%

12 ศ. 12 ก.พ. 53

ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว “ไทย” เอง

อ.ทรงยศ แววหงษ์

 

13 ศ. 19 ก.พ. 53

เศรษฐกิจการเมืองไทย

ศ.ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร

 

14 ศ. 26 ก.พ. 53

ปิดวิชา

ดร.ชาญวิทย์

 

2-16 มี.ค. 53

สอบปลายภาค

 

20%

 

การวัดผล                                                                             100%

คะแนนเก็บ (สรุปบทความ หนังสือ รายงาน ฯลฯ)    30%

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทัศนศึกษา                     30%

สอบกลางภาคและปลายภาค                                            40%

 

สิ่งต้องห้าม

การคัดลอกงานของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยมิได้แสดงให้เห็นว่ากำลังอ้างอิงตามหลักวิชาการ รวมถึง การคัดลอกจากเวปไซท์มาเป็นงานของตนเอง ถือเป็นการกระทำผิดขั้นร้ายแรง งานชิ้นนั้น ให้มีค่าเท่ากับ 0 (ศูนย์) ทั้งผู้ลอกและผู้ถูกลอก

 

หนังสือ-บทความอ่านเบื้องต้น

กฤตยา  อาชวนิจกุล.  จินตนาการความเป็นไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและสงคม ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551.

เครก เจ. เรย์โนลด์ส. (Craig J. Reynolds). เจ้าสัว  ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ.

บรรณาธิการแปล วารุณี  โอสถารมย์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

จี.  วิลเลียม  สกินเนอร์. (G. William Skinner). สังคมจีนในไทย. แปลจาก  Chinese Society in

Thailand. บรรณาธิการแปล ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ปฏิวัติ 2475. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. บรรณาธิการ.  หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยาม

ประเทศไทย จากกบฏ ร.ศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ.  จอมพล

ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  2544.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. บรรณาธิการ.  จาก 14 ถึง 6 ตุลา. พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อรอนงค์  ทิพย์พิมล, บรรณาธิการ. รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และ

ชมพูทวีป. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. บรรณาธิการ. ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ : สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ

2475 / สถาปนา มธก. 2477. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ.  ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร

(กลับมาเยือน). การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

ชนิดา  ชิตบัณฑิตย์.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การสถาปนาพระราชอำนาจนำใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

ทักษ์  เฉลิมเตียรณ, (Thak Chaloemtiarana). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. แปลจาก

Thailand: The Politics of Despotic Paternalism. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3. แปลโดย พรรณี ฉัตรพลรักษ์ และ

ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุข และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏ ในการเมืองไทยปัจจุบัน: บท

วิเคราะห์และเอกสาร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. สยามประเทศไทยกับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช นายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : มติชน-

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2546.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม  กิตติขจร พ.ศ.2506-2516.”

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. (PDF File)

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.  ธรรมศาสตร์การเมืองไทย : จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 – 6

ตุลาคม 2519. กรุงเทพฯ : มติชน-ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2547.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “เรื่องชื่อ “ประเทศไทย” : วิวัฒนาการทางการเมืองไทย”, ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต) 1 : 3 (กันยายน-ธันวาคม 2543), หน้า 43-55.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ หรือ วันรัฐธรรมนูญ?” ใน

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ บรรณาธิการ, ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ : สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนา มธก. 2477.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548, หน้า 89-113.

เบน  แอนเดอร์สัน. (Benedict Anderson). ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่

ขยายของชาตินิยม. แปลจาก Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ประจักษ์  ก้องกีรติ.  และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ

ปัญญาชนก่อน 14 ตุลา. กรุงเทพฯ: สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และ คริส  เบเคอร์.  เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 3.

เชียงใหม่: Silkworm Books, 2546.

รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์.  สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550: ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแส

โลกานุวัตร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2550.

เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525.

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล.  การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย.  กรุงเทพฯ:

อมรินทร์, 2548.

สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ.  แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ครั้งที่สอง (พ.ศ.2491-2500). กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก, 2550.

สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ.  สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551.

สมศักดิ์  เจียมธีรสกุล.  ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก, 2544.

Benedict  Anderson. “Murder and Progress in Modern Siam,” in Spectre of Comparisons:

Nationalism, Southeast Asia, and the World. Manila: Ateneo de Manila University Press, 2004. pp. 174-191.

Chris Baker and Pasuk Phongpaichit. A History of Thailand. New York: Cambridge University

Press, 2005.

David K. Wyatt.  Thailand: A Short History. London: Yale University Press, 1984.