เค้าโครงการบรรยายวิชา อศ.212  ปีการศึกษา 2553เทอม 2
เค้่าโครงการบรรยายวิชา อศ.212 ปีการศึกษา 2552 เทอม 2
เค้าโครงการบรรยายวิชา อศ.210 ปีการศึกษา 2552 เทอม 1
"ทัศนะ อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ กับ หนึ่งทศวรรษโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฯ" 2543-2552 (2000-2009)
ทัศนศึกษา “อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ยุคคลาสสิคฯ" 8-12 สิงหาคม 2551
เค้าโครงการบรรยายวิชา ป. 224 ปีการศึกษา 2551เทอม 1
เค้าโครงการบรรยายวิชา อศ.451 ภาคฤดูร้อน 2551
เค้าโครงการบรรยายวิชา ป. 211 ปีการศึกษา 2550 เทอม 2
เค้าโครงการบรรยายวิชา ป. 224 ปีการศึกษา 2550 เทอม 1
ทัศนศึกษา “อู่อารยธรรมอุษาคเนย์ยุคคลาสสิคฯ" 10-15 สิงหาคม 2550