วิชา อศ.212 พื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรมไทย

SE 212 Introductions to Thai Society, Economy, Politics and Culture

ภาค 2/2553 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้บรรยาย: ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และคณาจารย์

(โปรดดูรายละเอียดได้ที่: http://charnvitkasetsiri.com, E-mail: charnvitkasetsiri@yahoo.com)

(ผู้ช่วยอาจารย์: เอฟ suriya_ff@hotmail.com และ ตาล chat_ri@hotmail.com)

เวลาเรียน: ศุกร์ 14.00-17.00 น. ห้อง ศศ. 301

คำอธิบายรายวิชา:

ศึกษาสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ความคิดความเชื่อและภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็นรากฐานของสังคมปัจจุบัน โดยเน้นศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมสมัยใหม่ (มีการศึกษานอกสถานที่)

หัวข้อการบรรยาย:

 

วัน

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

หมายเหตุ

(1) ศ. 12 พ.ย. 53

แนะนำวิชา: คน “ไทย” กับเพื่อนบ้าน

ดร.ชาญวิทย์

 

(2) ศ. 19 พ.ย. 53

ความเป็น “ไทย” ความเป็นหญิง และการเมืองสยามประเทศไทย

คุณลักขณา ปันวิชัย (คำ ผกา)

 

(3) ศ. 26 พ.ย. 53

เขตแดนไทย-กัมพูชา ผู้คนและวัฒนธรรมชายขอบ

.อัครพงษ์ ค่ำคูณ

 

(4) ศ. 3 ธ.ค. 53

เขตแดนไทย-ลาว ผู้คนและวัฒนธรรมชายขอบ

คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

 

งดบรรยาย

ศ. 10 ธ.ค. 53 (วันรัฐธรรมนูญ)

 

 

(5) ศ. 17 ธ.ค. 53

เขตแดนไทย-มาเลเซีย ผู้คนและวัฒนธรรมชายขอบ

.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

.ธนศักดิ์  สายจำปา

.สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ

 

(6) ศ. 24 ธ.ค. 53

เขตแดนไทย-พม่า ผู้คนและวัฒนธรรมชายขอบ

.ดุลภาค ปรีชชารัชช

 

(7) ศ. 7 .. 54

สอบกลางภาค

20%

(8) ศ. 14-16 ..54 (3 วัน 2 คืน)

ภาคสนาม “ตาก/แม่สอด” หรือ "ปากเซ/ลาว" หรือ "ด่านสิงขร/ประจวบ"

โครงการซีส์สนับสนุน

นศ. คนละ 2,000 บาท

 

(9) ศ. 21 ม.ค. 54

อาคารบ้านเรือน “ไทย” : ภาพสะท้อนสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

.ชาตรี ประกิตนนทการ

 

(10) ศ. 28 ม.ค. 54

ย้ายไปเรียนในงานสัมมนา ณ หอศิลปฯ  กทม  ปทุมวัน  “โครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา” (Our Border-Our Asean Neighbors) จัดโดยมูลนิธิโครงการตำราฯ ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ  (ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ ปาฐกถานำ)

 

(11) ศ. 4 ก.พ. 54

การเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญสยามประเทศไทย

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

(12) ศ. 11 ก.พ. 54

ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัว “สยาม/ไทย” เอง

อ.ทรงยศ แววหงษ์

 

(13) ศ. 18 ก.พ. 54

เศรษฐกิจการเมืองสยามประเทศไทย (จะแจ้งเปลี่ยนแปลงภายหลัง)

ศ.ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร

 

(14) ศ. 25 ก.พ. 54

สรุปและปิดวิชา

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์

 

(15) ศ. 4 มี.. 54

สอบปลายภาค

20%

 

การวัดผล                                                                                                             100%

คะแนนเก็บ (สรุปบทความ หนังสือ รายงาน ฯลฯ)                                    30%

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและทัศนศึกษา (รายงานปากเปล่า)                 30%

สอบกลางภาคและปลายภาค                                                                            40%

 

สิ่งต้องห้าม

การคัดลอกงานของบุคคลอื่น (google-copy-paste) ไม่ว่าจะในรูปแบบใด โดยมิได้แสดงให้เห็นว่ากำลังอ้างอิง (บางส่วน หรือ ทุกถ้อยคำ) ตามหลักวิชาการ รวมถึง การคัดลอกจากเวปไซท์มาเป็นงานของตนเอง ถือเป็นการกระทำผิดขั้นร้ายแรง งานชิ้นนั้น ให้มีค่าเท่ากับ 0 (ศูนย์) ทั้งผู้ลอกและผู้ถูกลอก

หนังสือ-บทความอ่าน (แนะนำโดยรวม แต่จะมีเฉพาะเรื่องและเฉพาะโดยผู้บรรยายแต่ละครั้ง)

กฤตยา  อาชวนิจกุล.  จินตนาการความเป็นไทย. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยประชากรและสงคม ศูนย์

ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. 2551.

เครก เจ. เรย์โนลด์ส. (Craig J. Reynolds). เจ้าสัว  ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และคนสามัญ.

บรรณาธิการแปล วารุณี  โอสถารมย์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

จี.  วิลเลียม  สกินเนอร์. (G. William Skinner). สังคมจีนในไทย. แปลจาก  Chinese Society in

Thailand. บรรณาธิการแปล ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. ปฏิวัติ 2475. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. ประวัติการเมืองไทย 2475-2500. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. บรรณาธิการ.  หนึ่งศตวรรษ : รัฐธรรมนูญและรัฐประหารกับการเมืองสยาม

ประเทศไทย จากกบฏ ร.ศ.130 ถึงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 หรือประชาธิปไตยกับอำมาตยาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ และ วิกัลย์  พงศ์พนิตานนท์, บรรณาธิการ.  จอมพล

ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,  2544.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. บรรณาธิการ.  จาก 14 ถึง 6 ตุลา. พิมพ์ครั้งที่ 3.

กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ และ อรอนงค์  ทิพย์พิมล, บรรณาธิการ. รัชกาลที่ 5: สยามกับอุษาคเนย์และ

ชมพูทวีป. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2547.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ. บรรณาธิการ. ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ : สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ

2475 / สถาปนา มธก. 2477. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548.

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ.  ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร

(กลับมาเยือน). การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.

ชนิดา  ชิตบัณฑิตย์.  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ: การสถาปนาพระราชอำนาจนำใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

ทักษ์  เฉลิมเตียรณ, (Thak Chaloemtiarana). การเมืองระบบพ่อขุนอุปถัมภ์แบบเผด็จการ. แปลจาก

Thailand: The Politics of Despotic Paternalism. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3. แปลโดย พรรณี  ฉัตรพลรักษ์ และ ม.ร.ว.ประกายทอง  สิริสุข และ ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. 2475 และ 1 ปีหลังการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหา           วิทยาลัย และ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “ข้ออ้าง” การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏ ในการเมืองไทยปัจจุบัน: บท

วิเคราะห์และเอกสาร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2550.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. สยามประเทศไทยกับ “ดินแดน” ในกัมพูชาและลาว. กรุงเทพฯ : มูลนิธิ

โครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช นายกรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : มติชน-

ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2546.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “บทบาททางการเมืองของจอมพลถนอม  กิตติขจร พ.ศ.2506-2516.”

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. (PDF File)

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.  ธรรมศาสตร์การเมืองไทย : จากปฏิวัติ 2475 ถึง 14 ตุลาคม 2516 – 6

ตุลาคม 2519. กรุงเทพฯ : มติชน-ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, 2547.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “เรื่องชื่อ “ประเทศไทย” : วิวัฒนาการทางการเมืองไทย”, ใน วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.รังสิต) 1 : 3 (กันยายน-ธันวาคม 2543), หน้า 43-55.

ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์. “10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ หรือ วันรัฐธรรมนูญ?” ใน

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ บรรณาธิการ, ธรรมศาสตร์และการเมืองเรื่องพื้นที่ : สู่ทศวรรษที่ 7 ปฏิวัติ 2475 / สถาปนา มธก. 2477. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2548, หน้า 89-113.

เบน  แอนเดอร์สัน. (Benedict Anderson). ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่

ขยายของชาตินิยม. แปลจาก Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ บรรณาธิการแปล. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2552.

ประจักษ์  ก้องกีรติ.  และแล้วความเคลื่อนไหวก็ปรากฏ...: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและ

ปัญญาชนก่อน 14 ตุลา. กรุงเทพฯ: สนพ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. 

ผาสุก  พงษ์ไพจิตร และ คริส  เบเคอร์.  เศรษฐกิจการเมืองไทยสมัยกรุงเทพฯ. พิมพ์ครั้งที่ 3.

เชียงใหม่: Silkworm Books, 2546.

รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์.  สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550: ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแส

โลกานุวัตร. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2550.

เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ

ตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525.

เสกสรรค์  ประเสริฐกุล.  การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย.  กรุงเทพฯ:

อมรินทร์, 2548.

สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ.  แผนชิงชาติไทย : ว่าด้วยรัฐและการต่อต้านรัฐสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม

ครั้งที่สอง (พ.ศ.2491-2500). กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก, 2550.

สุธาชัย  ยิ้มประเสริฐ.  สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ: พี.เพรส, 2551.

สมศักดิ์  เจียมธีรสกุล.  ประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง. กรุงเทพฯ: 6 ตุลารำลึก, 2544.

Benedict  Anderson. “Murder and Progress in Modern Siam,” in Spectre of Comparisons:

Nationalism, Southeast Asia, and the World. Manila: Ateneo de Manila University Press, 2004. pp. 174-191.

Chris Baker and Pasuk Phongpaichit. A History of Thailand. New York: Cambridge University

Press, 2005.

David K. Wyatt.  Thailand: A Short History. London: Yale University Press, 1984.